• Delivering Social Outcomes
  Social Finance Israel
  Delivering Social Outcomes
  with Financial Innovations
 • Mobilizing Capital
  Social Finance Israel
  Mobilizing Capital
  to Drive Social Progress
 • Innovating Social Change
  Social Finance Israel
  Innovating Social Change
  with Impact Capital

השקעות אימפקט

השקעות אימפקט הן השקעות במיזמים, בקרנות ובארגונים במטרה להשיא תשואה חברתית או סביבתית מדידה, לצד תשואה כלכלית. השקעות אלו מהוות דרך חדשה לבחינת השקעות על ידי התייחסות לשורת רווח כפולה- הלוקחת בחשבון ומודדת הן את הפוטנציאל הפיננסי והן את זה החברתי. כדי שהשקעה תוגדר השקעת אימפקט, זו צריכה להתקיים תחת התכוונות לפתרון בעיה חברתית כלשהי, להיות מגולמת במודל העסקי הפועל ליצירת תשואה כלכלית וכן, מלווה על ידי מדידה קפדנית של האימפקט החברתי.

אגרות חוב חברתיות

דרך חדשה לקדם תוכניות אפקטיביות המכוונות לצמצום פערים חברתיים. השימוש באיגרת החוב החברתית מאפשר לגייס הון חדש ממשקיעים, לטובת מימון תוכניות חברתיות מוגדרות מראש.

עמותת נובה מצטרפת לקבוצת SFI

השינוי החברתי בישראל מקבל זריקת עידוד משמעותית עם החיבור של עמותת נובה לקבוצת SFI. יחד נוביל שינוי חברתי על-ידי:
• יצירת בית אחד עבור המגזר הציבורי והחברתי לפיתוח ומימוש יכולות באמצעות כלים מכווני תוצאות: ניהול מבוסס נתונים, תשלום על תוצאות, מדידה והשקעות. זהו מהלך של בניית קבוצה חזקה וייחודית שהחל עם חיבור מידות.
• קפיצת מדרגה ביכולת למקד שירותים חברתיים נדרשים כמענה לאתגרים מורכבים, יצירת רצף מענים מייעוץ ועד יישום בשטח.
• פעולה בגישה חדשנית עם דאטה ויצירת סינרגיה שתכלול גם פיתוח כלי ניבוי אנליטיים לזיהוי מוקדם של בעיות והתערבות מונעת, על בסיס עבודת Data& Digital Labs Social Finance UK
יחד נרחיב ונעמיק את העבודה המשותפת של הארגונים עם השותפים הקיימים והחדשים שלנו. על השותפות אפשר לקרוא עוד כאן

לקריאה נוספת