• Delivering Social Outcomes
  Social Finance Israel
  Delivering Social Outcomes
  with Financial Innovations
 • Mobilizing Capital
  Social Finance Israel
  Mobilizing Capital
  to Drive Social Progress
 • Innovating Social Change
  Social Finance Israel
  Innovating Social Change
  with Impact Capital

השקעות אימפקט

השקעות אימפקט הן השקעות במיזמים, בקרנות ובארגונים במטרה להשיא תשואה חברתית או סביבתית מדידה, לצד תשואה כלכלית. השקעות אלו מהוות דרך חדשה לבחינת השקעות על ידי התייחסות לשורת רווח כפולה- הלוקחת בחשבון ומודדת הן את הפוטנציאל הפיננסי והן את זה החברתי. כדי שהשקעה תוגדר השקעת אימפקט, זו צריכה להתקיים תחת התכוונות לפתרון בעיה חברתית כלשהי, להיות מגולמת במודל העסקי הפועל ליצירת תשואה כלכלית וכן, מלווה על ידי מדידה קפדנית של האימפקט החברתי.

אגרות חוב חברתיות

דרך חדשה לקדם תוכניות אפקטיביות המכוונות לצמצום פערים חברתיים. השימוש באיגרת החוב החברתית מאפשר לגייס הון חדש ממשקיעים, לטובת מימון תוכניות חברתיות מוגדרות מראש.

הצטרפות "מידות" לקבוצת SFI

סקטור האימפקט בישראל יקבל רוח גבית חזקה מהצטרפות "מידות" לקבוצת SFI. זהו מהלך פורץ דרך אשר ירכז בארגון אחד את כל מנעד היכולות בעולמות מדידת האפקטיביות והאימפקט ויכול לתת שירות לאקו-סיסטם כולו: יצירת פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות, איגום ואיתור מקורות מימון, פיתוח כלי המדידה ופיתוח היכולות בשדה. שילוב זה יביא לידי מיצוי מקסימלי את היכולות ועמדות ההובלה של שני הארגונים, תוך מיזוג היכולות והידע שהצטבר בכל אחד מהם, לטובת יצירת שלם הגדול מסכום חלקיו ומתן מענה אופטימלי ורציף לכל השחקנים מכל המגזרים הרלבנטיים, כגון עמותות, קרנות פילנתרופיות, ממשלה וגופים ציבוריים. הפעילויות הקיימות של הארגונים תמשכנה לא שינוי, והחיבור בין הארגונים הינו בעל פוטנציאל משמעותי לחזק ולהעצים אותן כתוצאה מהסינרגיות שיווצרו מהמהלך.


לקראת נוספת

X