• Delivering Social Outcomes
  Social Finance Israel
  Delivering Social Outcomes
  with Financial Innovations
 • Mobilizing Capital
  Social Finance Israel
  Mobilizing Capital
  to Drive Social Progress
 • Innovating Social Change
  Social Finance Israel
  Innovating Social Change
  with Impact Capital

השקעות אימפקט

השקעות אימפקט הן השקעות במיזמים, בקרנות ובארגונים במטרה להשיא תשואה חברתית או סביבתית מדידה, לצד תשואה כלכלית. השקעות אלו מהוות דרך חדשה לבחינת השקעות על ידי התייחסות לשורת רווח כפולה- הלוקחת בחשבון ומודדת הן את הפוטנציאל הפיננסי והן את זה החברתי. כדי שהשקעה תוגדר השקעת אימפקט, זו צריכה להתקיים תחת התכוונות לפתרון בעיה חברתית כלשהי, להיות מגולמת במודל העסקי הפועל ליצירת תשואה כלכלית וכן, מלווה על ידי מדידה קפדנית של האימפקט החברתי.

אגרות חוב חברתיות

דרך חדשה לקדם תוכניות אפקטיביות המכוונות לצמצום פערים חברתיים. השימוש באיגרת החוב החברתית מאפשר לגייס הון חדש ממשקיעים, לטובת מימון תוכניות חברתיות מוגדרות מראש.